PRZEDSIĘBIORSTWO GAMAR GHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Rybnik)

KRS: 0000290023

NIP: 6332166886

REGON: 240764875

PRZEDSIĘBIORSTWO GAMAR GHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290023 NIP: 6332166886 REGON: 240764875
Numer NIP: 6332166886
Numer REGON: 240764875
Numer KRS: 0000290023
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GAMAR GHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 364 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wolności 19
Kod pocztowy: 44-200
Miasto: Rybnik
Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik
Województwo: ŚLĄSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
 • 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Klasyfikacja SIC

 • 17949901 Roboty ziemne w czasie budowy