PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kolno)

KRS: 0000007939

NIP: 2910112895

REGON: 451086334

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000007939 NIP: 2910112895 REGON: 451086334
Numer NIP: 2910112895
Numer REGON: 451086334
Numer KRS: 0000007939
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 18 866 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wincentego Witosa 4
Kod pocztowy: 18-500
Miasto: Kolno
Gmina: Kolno
Powiat: kolneński
Województwo: PODLASKIE
Strona www: WWW.PECIGWS.PL
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno Więcej »(10 290 419.98 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.31.Z Tynkowanie
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Klasyfikacja SIC

 • 16230302 Budowa linii kanalizacyjnych
 • 76990400 Usługi czyszczenia związane ze ściekami i śmieciami

Klasyfikacja EKD

 • 45245 Budowa systemów kanalizacyjnych
 • 9004 Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej i ściekowej