PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW BHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Gdańsk)

KRS: 0000023818

NIP: 5832106639

REGON: 191254264

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW BHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000023818 NIP: 5832106639 REGON: 191254264
Numer NIP: 5832106639
Numer REGON: 191254264
Numer KRS: 0000023818
Nazwa: PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW BHZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: A)PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE C)CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 750 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mostowa 14
Kod pocztowy: 80-778
Miasto: Gdańsk
Gmina: Gdańsk
Powiat: Gdańsk
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.pkzbhzgdansk.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z Tynkowanie
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.10.Z Działalność prawnicza
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Klasyfikacja SIC

 • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
 • 15319900 Przedsiebiorstwa budowlane, nie sklasyfikowane
 • 73490102 Konserwacja budynków z wyjątkiem napraw
 • 73499900 Usługi konserwacji budynków

Klasyfikacja EKD

 • 45211 Roboty ogólnobudowlane