NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O. (KRS: 0000009091)

KRS: 0000009091

NIP: 5961586802

REGON: 211184206

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O. KRS: 0000009091 NIP: 5961586802 REGON: 211184206
Numer NIP: 5961586802
Numer REGON: 211184206
Numer KRS: 0000009091
Nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O.
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A) UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY CZYNNOŚCIACH, W KTÓRYCH WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA NIE PRZEKRACZA 10.000 ZŁ (SŁONIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY); B) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM - PRZY CZYNNOŚCIACH, W KTÓRYCH WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZEKRACZA 10.000 ZŁ (SŁONIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY).
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 7 058 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szpitalna 5
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w NZOZ w Skwierzynie Więcej »(277 996.97 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
  • 86.10.Z Działalność szpitali

Klasyfikacja EKD

  • 8511 Szpitalnictwo