MIERZEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000005470

NIP: 5791943610

REGON: 192523275

MIERZEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000005470 NIP: 5791943610 REGON: 192523275
Numer NIP: 5791943610
Numer REGON: 192523275
Numer KRS: 0000005470
Nazwa: MIERZEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. DO DOKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONYWANIA OKREŚLONEGO RODZAJU CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANAWIANI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W GRANICACH UDZIELONEGO IM UMOCOWANIA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 260 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Puławska 182
Kod pocztowy: 02-670
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.piaskiclub.mierzeja.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych

Klasyfikacja SIC