"CYMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000288916

NIP: 7732405384

REGON: 100426799

"CYMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288916 NIP: 7732405384 REGON: 100426799
Numer NIP: 7732405384
Numer REGON: 100426799
Numer KRS: 0000288916
Nazwa: "CYMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I JEST UPRAWNIONY DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZASTRZEŻONYCH DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA UDZIELENIE PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO, WYSTAWIENIE WEKSLA ORAZ ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU POWYŻEJ 100.000,00 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 395 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jana Kazimierza 35/37
Kod pocztowy: 01-248
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego
 • 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.21.Z Wydobywanie żwiru i piasku
 • 14.22.Z Wydobywanie gliny i kaolinu
 • 14.50.Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 26.63.Z Produkcja masy betonowej
 • 26.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu
 • 26.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych
 • 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 26.82.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Klasyfikacja SIC

 • 14299905 Wydobywanie żwiru (tłuczonego kamienia)
 • 14559900 Wydobycie kaolinu i glinki garncarskiej
 • 50329907 Piasek budowlany

Klasyfikacja EKD

 • 14211 Wydobycie piasku i żwiru dla celów przemysłowych i budowlanych