ATTIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wilków)

KRS: 0000000882

NIP: 7520003132

REGON: 530876147

ATTIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000000882 NIP: 7520003132 REGON: 530876147
Numer NIP: 7520003132
Numer REGON: 530876147
Numer KRS: 0000000882
Nazwa: ATTIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNICZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY, PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU, A PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 25.000,00 PLN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 36/---
Kod pocztowy: 46-113
Miasto: Wilków
Gmina: Wilków
Powiat: namysłowski
Województwo: OPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
 • 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
 • 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Klasyfikacja SIC

 • 01190200 Uprawa zbóż na paszę
 • 01390100 Uprawa roślin na paszę
 • 07210000 Usługi związane z pielęgnacją i ochroną roślin uprawnych

Klasyfikacja EKD

 • 13 Kopalnictwo rud metali