"AMCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000095637)

KRS: 0000095637

NIP: 5541019404

REGON: 090020231

"AMCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000095637 NIP: 5541019404 REGON: 090020231
Numer NIP: 5541019404
Numer REGON: 090020231
Numer KRS: 0000095637
Nazwa: "AMCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-02-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- ---/---
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 11.02.Z Produkcja win gronowych
 • 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi
 • 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.30.Z Działalność detektywistyczna
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

 • 15210100 Przebudowy, nadbudowy i naprawy domków jednorodzinnych
 • 15219900 Budowa domków jednorodzinnych
 • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
 • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 45211 Roboty ogólnobudowlane
 • 452111 Roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych