"ALFATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000016396)

KRS: 0000016396

NIP: 6671475756

REGON: 310324139

"ALFATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000016396 NIP: 6671475756 REGON: 310324139
Numer NIP: 6671475756
Numer REGON: 310324139
Numer KRS: 0000016396
Nazwa: "ALFATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW MOŻE WYSTĘPOWAĆ SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Klonowa 2
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego
 • 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej
 • 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego
 • 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej
 • 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych
 • 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
 • 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
 • 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 75.00.Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 17548 Produkcja różnych wyrobów tekstylnych