AKADEMIA ROZWOJU OSOBOWEGO PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000297881)

KRS: 0000297881

NIP: 7251963840

REGON: 100465612

AKADEMIA ROZWOJU OSOBOWEGO PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000297881 NIP: 7251963840 REGON: 100465612
Numer NIP: 7251963840
Numer REGON: 100465612
Numer KRS: 0000297881
Nazwa: AKADEMIA ROZWOJU OSOBOWEGO PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A)W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI 10 000 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH DZIENNIE DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU, B)W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI 10 000 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH DZIENNIE DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, C)W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WYMAGANE SĄ DWA PODPISY PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2008-01-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zachodnia 70
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.akademiaperfecta.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Przedstawiciel handlowy branży tekstylno-odzieżowej - zawód z przyszłością Więcej »(102 272.8 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • 22.12.Z Wydawanie gazet
 • 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 • 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 • 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
 • 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
 • 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
 • 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
 • 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
 • 65.21.Z Leasing finansowy
 • 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym
 • 67.12.A Działalność maklerska
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 74.11.Z Działalność prawnicza
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.15.Z Działalność holdingów
 • 80.10.A Przedszkola
 • 80.10.B Szkolnictwo podstawowe
 • 80.10.C Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego
 • 80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne
 • 80.21.B Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych
 • 80.21.C Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
 • 80.21.D Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
 • 80.22.A Szkolnictwo zasadnicze zawodowe
 • 80.22.B Szkoły artystyczne
 • 80.22.C Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe
 • 80.22.D Szkolnictwo średnie zawodowe
 • 80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
 • 80.22.F Szkolnictwo zawodowe pozostałe
 • 80.22.G Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego
 • 80.30.A Szkolnictwo policealne i pomaturalne
 • 80.30.B Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
 • 80.30.C Szkolnictwo wyższe
 • 80.30.D Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego
 • 80.41.Z Działalność szkół nauki jazdy
 • 80.42.A Nauka języków obcych
 • 85.11.Z Szpitalnictwo
 • 85.12.Z Praktyka lekarska
 • 85.13.Z Praktyka stomatologiczna
 • 85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 85.14.B Działalność ambulansów wypadkowych
 • 85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych
 • 85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
 • 85.14.E Działalność paramedyczna
 • 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.20.Z Szkoły podstawowe
 • 85.31.A Gimnazja
 • 85.31.B Licea ogólnokształcące
 • 85.32.A Technika
 • 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
 • 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
 • 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
 • 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
 • 92.13.Z Projekcja filmów
 • 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
 • 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 92.40.Z Działalność agencji informacyjnych
 • 92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne
 • 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
 • 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC