AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000121344

NIP: 9521894513

REGON: 015195791

AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000121344 NIP: 9521894513 REGON: 015195791
Numer NIP: 9521894513
Numer REGON: 015195791
Numer KRS: 0000121344
Nazwa: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-07-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Łotewska 5 a
Kod pocztowy: 03-918
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.sunday.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • 49.20.Z Transport kolejowy towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 113 Uprawa owoców, orzechów oraz roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
 • 12 Kopalnictwo rud uranu i toru
 • 153 Przetwórstwo owoców i warzyw