"A-ZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (Białystok)

KRS: 0000258749

NIP: 5420008399

REGON: 050256054

"A-ZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ KRS: 0000258749 NIP: 5420008399 REGON: 050256054
Numer NIP: 5420008399
Numer REGON: 050256054
Numer KRS: 0000258749
Nazwa: "A-ZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2006-06-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Gedymina 67
Kod pocztowy: 15-133
Miasto: Białystok
Gmina: Białystok
Powiat: Białystok
Województwo: PODLASKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Dywersyfikacja działalności A-Zet Sp. z o.o. poprzez inwestycje w wyposażenie fitnessklubu Więcej »(499 889.38 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

Klasyfikacja SIC

 • 65149900 Zarządzanie budynkami mieszkalnymi, poza klasyfikacją