AMBIENT - SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gdańsk)

KRS: 0000101315

NIP: 5840302220

REGON: 190061698

AMBIENT - SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000101315 NIP: 5840302220 REGON: 190061698
Numer NIP: 5840302220
Numer REGON: 190061698
Numer KRS: 0000101315
Nazwa: AMBIENT - SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 10 700 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-03-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Galaktyczna 37/---
Kod pocztowy: 80-299
Miasto: Gdańsk
Gmina: Gdańsk
Powiat: Gdańsk
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.ambientsystem.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Przygotowanie Palnu Rozwoju Eksportu dla Ambient - System Sp. z.o.o. Więcej »(10 000 zł)
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Ambient-System Sp. z o.o. Więcej »(110 695 zł)
Badanie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji oraz wizualizacji zagrożeń w warunkach akcji przeciwpożarowej Więcej »(3 717 070 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

 • 17310403 Instalacja alarmowych systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
 • 50630503 Systemy alarmów przeciwpożarowych
 • 59990101 Alarmowe systemy sygnalizacyjne

Klasyfikacja EKD

 • 45314 Instalacja alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia
 • 45315 Instalacja systemów alarmowych na wypadek włamania