AJG SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bydgoszcz)

KRS: 0000020602

NIP: 5541003892

REGON: 091118363

AJG SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000020602 NIP: 5541003892 REGON: 091118363
Numer NIP: 5541003892
Numer REGON: 091118363
Numer KRS: 0000020602
Nazwa: AJG SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. NIE DOTYCZY TO PREZESA ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU MARCINA ARTURA GRZYB, KTÓRZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 420 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Łużycka 32
Kod pocztowy: 85-096
Miasto: Bydgoszcz
Gmina: Bydgoszcz
Powiat: Bydgoszcz
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.ajg2.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

 • 17310403 Instalacja alarmowych systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
 • 73810104 Usługi ochroniarskie
 • 73829900 Usługi systemów ochroniarskich

Klasyfikacja EKD

 • 45314 Instalacja alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia
 • 45315 Instalacja systemów alarmowych na wypadek włamania
 • 746 Inwigilacja i ochrona
 • 7468 Ochrona transportu pieniędzy i kosztowności